Boat is driving on a Thai river

เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศไทยและการศึกษาในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติที่สนใจจะศึกษา ทำวิจัย ฝึกงาน หรือเรียนภาษาในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาเยอรมันศึกษาในประเทศไทย

DAAD/Verweyen

ทุน Sur-Place

DAAD มีทุนสำหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากประเทศพม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามให้มาศึกษาในประเทศไทย ทุนกลุ่มนี้เปิดรับ 3 หลักสูตร ได้แก่ DAAD-TROPMED ที่มหาวิทยาลัยมหิดล DAAD-Searca ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ DAAD-AIT ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

เพิ่มเติม (เป็นภาษาอังกฤษ)

Blüm/SilparkornU

เยอรมันศึกษาในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยไทย 10 แห่งมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวข้องกับภาษาเยอรมัน วรรณคดีและ/หรือวัฒนธรรมเยอรมัน DAAD ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนเยอรมันศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ที่นี่

เพิ่มเติม (เป็นภาษาอังกฤษ)