ศูนย์บริการข้อมูล DAAD

DAAD/Thailand

ประกายแก้ว ทองทวีผล

ติดต่อได้ที่ : prakaikaew.t@daad.or.th

DAAD/Thailand

อิศราภรณ์ กิตติวิศิษฎ์

ติดต่อได้ที่: info@daad.or.th


อาจารย์ของ DAAD

DAAD/Thailand

Andrea Lösel

ติดต่อได้ที่ : andrea.l@chula.ac.th

DAAD/Thailand

Matthias Krumpholz

ติดต่อได้ที่: Matthias.Krumpholz@daad.or.th

DAAD/Thailand

Nadine Droenner

DAAD/Thailand

Dustin Hoffmann

ติดต่อได้ที่: khonkaen.kku@daad-lektorat.de