DAAD Information Centre Bangkok TDKS

DAAD ให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยในเยอรมนี ส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของ DAAD ในประเทศไทยและศูนย์บริการข้อมูล DAAD ได้ที่นี่

DAAD ในประเทศไทย

ประวัติขององค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน (DAAD) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 60 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2500 มีการส่งอาจารย์ภาษาเยอรมันจาก DAAD เข้ามาสอนในประเทศไทยเป็นคนแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน อาจารย์จาก DAAD สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมด 5 คน เป็นอาจารย์สอนภาษาเยอรมัน 3 คน อาจารย์สาขานิติศาสตร์ 1 คน และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน ในประเทศไทย DAAD มีหน้าที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดอาจารย์มาสอนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและวิจัยในเยอรมนี และการจัดสรรทุนการศึกษาแก่อาจารย์และนักวิจัยจากประเทศไทยถึงปีละกว่า 300 ทุน ทุนสนับสนุนด้านวิชาการ มีทั้งทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยส่วนบุคคล หรือทุนสำหรับโครงการวิจัย โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย รวมถึงทุนสนับสนุนการประชุมวิชาการอีกด้วย

DAAD ได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและประเทศเยอรมนี ตัวอย่างเช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ (CPG) ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และให้ทุนการศึกษาผ่าน SEAMEO TROPMED Network และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ศูนย์บริการข้อมูล DAAD

ศูนย์บริการข้อมูล DAAD ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ในบริเวณของมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา บัณฑิตและนักวิชาการ โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่าย เราจะพยายามตอบข้อสงสัยที่คุณมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเยอรมัน การทำวิจัยในเยอรมนีหรือโครงการความร่วมมือต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราได้ในเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างไทยและเยอรมนี ศูนย์บริการข้อมูลยินดีต้อนรับคุณ