Internationale Alumni unterhalten sich sitzend an einem Tisch. iStockphoto

โครงการสำหรับศิษย์เก่า DAAD

สำหรับ DAAD การสิ้นสุดโครงการทุนทุนหนึ่งเปรียบเสมือนการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ที่เคยได้รับทุน DAAD เรามีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า DAAD ต่อไป พร้อมกันนั้นก็อยากจะให้คุณได้ทำความรู้จักกับสมาชิกศิษย์เก่าคนอื่น ๆ โดยผ่านทางโปรแกรมทุนสนับสนุนสำหรับศิษย์เก่า การจัดโครงการ เช่น การจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า หรือกิจกรรมต่าง ๆ

Mehr