Way into German Higher Education for Thai applicants

ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย (ม.6 หรือ ปวช. และปวส.) ยังไม่เทียบเท่ากับของเยอรมัน สำหรับการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ผู้สมัครจึงต้องผ่านการสอบประเมินความรู้ (Feststellungsprüfung / Assessment test)  ก่อนการสอบผู้สมัครอาจสมัครเข้าเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบประเมินความรู้ในโรงเรียนปรับพื้นฐานที่เรียกว่า “Studienkolleg” เป็นเวลา 1 ปี โดยการสมัครสอบเข้าเรียนใน Studienkolleg นั้น ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับ B1/B2

ส่วนผู้สมัครที่จบการศึกษาแบบอื่น ๆ หรือได้รับวุฒิการศึกษาจากต่างชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม(เป็นภาษาอังกฤษ)ได้ในลิงค์ดังต่อไปนี้