Forscherin arbeitet mit Schutzbrille im Labor.

เยอรมนีเป็นประเทศที่ส่งเสริมการทำปริญญาเอกและการทำวิจัย ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้านตำแหน่งงานหรือทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันวิจัยและองค์การวิชาการต่าง ๆ เช่น องค์กรส่งเสริมการวิจัยเยอรมัน (DFG) องค์การแลกเปลี่ยนวิชาการเยอรมัน (DAAD) นอกจากนี้นักวิชาการยังมีโอกาสทำงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยได้อีกด้วย